Document Type : Research Paper

Authors

Department of Financial Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University. Yazd, Iran

10.22099/ijes.2023.46785.1894

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of ETF funds on Iran's stock market. The index investigated in this research is the degree of fragility of the stock market in Iran. For this purpose, a model has been used at first, which shows how much the entry of an ETF market fund can affect the stability and fragility of the stock market. Then, in order to analyze the issue, a series of ETF funds in Iran has been selected. We used price data of 21 different stocks included in ETF funds and the price of related ETF from 30-Jan 2022 till 28-Dec 2022. Using OLS regression analysis, the results and analysis give a pattern that with the entry of ETF funds, the nonsystematic value has increased values. Therefore, we conclude that the entry of ETF funds into the market increases the fragility in the Iranian stock market.

Keywords

Main Subjects

Article Title [Persian]

ارتباط میان صندوق های ETF و شکنندگی بازار: شواهدی از بازار سهام ایران

Authors [Persian]

  • علی اکبر جعفری زاده مالمیری
  • غلامرضا عسکرزاده
  • حمید خواجه محمود آبادی
  • یحیی ابطحی

گروه مهندسی مالی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

Abstract [Persian]

صندوق های قابل معامله در بازارهای بورس دنیا از جدیدترین و مهم ترین ابزارهای مالی هستند که سهم عمده ای در بازارهای مالی جهان دارند. با توجه به نقش آنها در بازارهای مالی، مطالعات اخیر بر تأثیر آنها بر عملکرد بازار مالی، از جمله ثبات و شکنندگی متمرکز شده است. با توجه به این اهمیت، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی صندوق های ETF بر بازار سهام ایران می باشد. شاخص مورد بررسی در این تحقیق میزان شکنندگی بازار سهام در ایران است. برای این منظور در ابتدا از مدلی استفاده شده است که نشان می دهد ورود یک صندوق ETF در بازار چقدر می تواند بر ثبات و شکنندگی بورس تاثیر بگذارد. سپس به منظور تحلیل موضوع، مجموعه ای از صندوق های ETF در ایران انتخاب شده است. مجموعه صندوق های ETF منتخب 21 صندوق است که اطلاعات وضعیت مالی و قیمت دارایی های پایه از ترازنامه ETF در طول یک سال به دست می آید. با استفاده از تحلیل رگرسیون، نتایج و تحلیل ها الگویی را به دست می دهند که با ورود وجوه ETF، ارزش غیرسیستماتیک مقادیر افزایش یافته است. بنابراین نتیجه می گیریم که ورود صندوق های ETF به بازار، شکنندگی در بورس ایران را افزایش می دهد.

Keywords [Persian]

  • صندوق ETF
  • شکنندگی بازار
  • بازار سهام
  • دارایی های صندوق ETF